HOTĂRÂREA nr. 111

Din  29.08.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                       HOTĂRÂREA nr. 111

Din  29.08.2022

Privind alocarea de sume pentru Festivalul International de Folclor ”Ecouri meseșene”

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 10171 /25.08.2022 al Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 10170/25.08.2022 al domnului primar ;

-Acordul de parteneriat dintre Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și UAT oraș Jibou;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. d, (7 )lit. a,b,i, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;   

          În temeiul  prevederillor  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă alocarea sumei de 600 lei pentru Festivalul International de Folclor ”Ecouri meseșene”, care va avea loc, în data de 03 Septembrie 2022, începând cu ora 17:00, la Casa Orășenească de Cultură din Jibou. Spectacolul folcloric va fi sustinut de Ansamblurile Folclorice ”Izvor” din Serbia, ”Kipra” din Bulgaria, ”Mugur, Mugurel” al Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj aparținând Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ”Meseșul Junior” aparținând Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ”Bujorii Cehului” din Cehu Silvaniei și Palatul Copiilor Zalău, dar și de Georgiana Marinescu, Lorena Caba și grupul vocal condus de prof. Victor Pintea, în cadrul celei de-a 46-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor ”Ecouri Meseșene”. Estimăm un număr de până la 200 de invitați.

Art.2 Se aprobă acordul de parteneriat conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

        Art.3 – Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PASCALAU VLAD                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA