PH 66 din 26.06.2018

nr. 66 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 66 Din 26 iunie 2018 Privind alocarea unor fonduri pentru desfășurarea manifestărilor „Someș Cântecele tale„ ediția XXXII
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 66

Din 26 iunie 2018

Privind alocarea unor fonduri pentru desfășurarea manifestărilor

„Someș Cântecele tale„  ediția XXXII

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere :

-raportul de specialitate nr. 7856 / 20.06.2018  al Serviciului buget finanțe contabilitate impozite și taxe prin care se propune alocarea unor fonduri pentru desfășurarea Festivalului internațional de Folclor și Mesteșuguri Artistice Tradiționale ‘’SOMEȘ CÂNTECELE TALE’’, în organizarea Clubului Copiilor ediția XXXII în perioada 27-29 iulie 2018 în localitatea Jibou , premierea familiilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie în anul 2018, asigurarea fondurilor  necesare pentru transportul și montarea scenei  pe care o primim gratuit de la Centru de Cultura și Artă  a județului Sălaj prin acord  de parteneriat.

-adresa nr. 96/18.06.2018  a Clubului  Copiilor prin care se solicită alocarea sumei de 21.000 lei pentru desfășurarea manifestărilor Someș ,Cântecele tale  editia XXXII

-Expunerea de motive a domnului primar ,avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În conformitate cu  prevederile art.36 alin.( 2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor  art. 45 alin.( 1 ,2) din legea nr .215/2001 legea administrației  publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

       Art.1 Se  aprobă alocarea sumei de 45.000  lei pentru :

– desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor și Mesteșuguri Artistice Tradiționale ‘’SOMEȘ CÂNTECELE TALE’’ editia XXXII In perioada 27-29 iulie 2018, piata 1Decembrie 1918 orasul Jibou.

–  premierea familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, inclusiv  cheltuieli de protocol.

–   cheltuielili legate de utilizarea scenei, transport și montat scenă

–   cheltuieli pentru activități culturale,  spectacol, alte cheltuieli etc .

Art.2 Se  aprobă alocarea sumei de 21.000  Clubul Copiilor  Jibou  pentru  desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor și Mesteșuguri Artistice Tradiționale ‘’SOMEȘ CÂNTECELE TALE’’ editia XXXII care va avea loc în  perioada 27-29 iulie 2018.

       Art.3 Se aprobă premierea familiilor care aniversează 50  de ani de căsătorie in anul 2018  cu un premiu in valoare de 300 lei/familie,potrivit anexei.

Se aprobă acordarea unei diplome de onoare, plachete jubiliare și un buchet de flori pentru fiecare familie.Valoarea acestor cheltuieli este de 6500 lei.

Art.4 Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat cu Centrul de Cultura al județului Sălaj și UAT oraș Jibou în vederea utilizării scenei , potrivit anexei.

 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Serviciul buget frinanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.6 Prezenta se  comunică cu:

-domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Clubul Copiilor

-Dosar de sedinta/dosar hotarari.

-Mijloace de informare/publicate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria