HOTĂRÂREA NR. 69 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 69

                                                  din 28 iulie  2015

Privind aprobarea alocarii sumei de 3300 lei pentru achizitionare servicii juridice

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 28 iulie 2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 1 alin.2 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

            Potrivit prevederilor art. 36(9)  s(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, repubb;licata,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 3.300 lei  pentru plata integrala a contractului de asistent juridica nr. 2119/07.04.2015 si a contractului de asistenta juridica nr. 004113/21.07.2015, contracte incheiate in scopul reprezentarii  in instanta a autoritatii locale.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                        Dumuta Mihaela                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria