HOTĂRÂREA nr.78 Din 11.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.78

Din  11.06.2019

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor O1 și O2„ , cod SMIS 116945

      Consiliul local al oraşului Jibou,

      Având în vedere

     -raportul de specialitate nr.7333 din 10.06.2019 al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor   privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor O1 și O2„ , cod SMIS 116945 ;

    -expunerea de motive  a domnului primar nr. 7334/10.06.2019 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

     Potrivit prevederilor art.44 alin.  1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

      În conformitate  cu prevederile   art.36 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din

Legea 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

      În temeiul prevederilor art.45 alin( 3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se  aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor O1 și O2„ , cod SMIS 116945 astfel :

  Val fara TVA -lei- TVA -lei- Val. Cu TVA -lei-
  TOTAL GENERAL   1.740.908,35     330.772,58   2.071.680,93
  Din care C+M(1.2+1.3-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)   1.486.916,86   282.514,20   1.769.431,06  

Anexăm devizul general actualizat.

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar, Serviciul Contabilitate și Compartimentul Managementul proiectelor și Achiziții Publice.

     Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Domnul  Primar

          -Serviciul contabilitate

          -Compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

          -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

          -Mass-media/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          PINTEA VICTOR                                                   SECRETAR ORAȘ

                                                                                           OPRIȘ MARIA