HOTĂRÂREA nr. 70 din 22 IUNIE 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.  70  din 22 IUNIE 2016

privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local JIBOU

            Având în vedere prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând prevederile art. 6, alin. (1), art. 7 şi art. 9, alin. (4) din anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;  

Având în vedere procesul verbal încheiat de comisia de validare.

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            CONSILIUL LOCAL  JIBOU, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

            Art. 1 Se aprobă validarea/invalidarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local JIBOU după cum urmează:

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 5 zile de la adoptare, sau de la comunicare, după caz, la Tribunalul Sălaj.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                 ASISTENŢI

BUJOR IOAN                                             PETREAN DORU AURELIAN

                                                                   TARAN DANIEL VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

                                                          Opris Maria