HOTĂRÂREA nr.35 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.35

Din 30.03.2021

privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv

și casarea unor bunuri

            Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.3552 din 11.03.2021  al Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe;

         -procesul verbal nr.1132  din 29.01.2021incheiat cu ocazia finalizării operatiunii de inventariere a patrimoniului UAT Oras Jibou și unităților subordonate;                                                                                                                             

          -Referatul de aprobare a domnului Primar nr.3551 din 11.03.2021, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Dispozitia  nr. 565/04.12.2020 privind numirea comisiei de inventariere ;

           Potrivit  prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009  pentru aprobarea Normelor  privind  organizarea și efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor ,datoriilor  și capitalurilor proprii;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

         În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă rezultatele inventarierii anuale pentru anul 2020  a elementelor de activ și pasiv  conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă scoaterea din evidența  prin casare a bunurilor cu durata de funcționare expirată, degradate  fizic  și moral conform anexelor  nr. 2 parte integrantă din prezenta.

         Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe.

         Art.4  Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Instituția Prefectului județului Sălaj

         -Serviciul  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

         -Trezoreria Jibou

         -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

         -Mass-media/publicitate

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂ

PETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA