HOTĂRÂREA NR.7 Din 28.01.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.7

Din 28.01.2020

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – cererea nr.756/22.01.2020 a d-lui Tite Florin prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 2380/2018

            – raportul de specialitate nr. 776/22.01.2020 al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr. 2380/2018,

            – referatul de aprobare nr.693/2020  a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

               Vazand  prevederile art 129 (2) lit c , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

             În temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

 HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr. 2380/2018 cu un an de zile  pentru spațiul comercial  închiriat  situat în orașul Jibou str.1Mai nr. 46 la intrarea în piața agroalimentară pentru  comercializare de produse alimentare/ nealimentare,  prin act adițional.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Biroul urbanism

-Publicitate /dosar de ședință 

-Domnul Tite Florin în calitate de chiriaș

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA