Hotararea nr. 7 din 28 ianuarie 2014 privind aprobarea programului de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2014 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 7

                                                Din 28 ianuarie 2014

Privind aprobarea programului de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2014 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28  ianuarie 2014,

            Având în vedere raportul nr. 6231/23.12.2013 al comaprtimenului Protecţia mediului, expunerea de motive a d-lui Primar, avizele comisiilor de specialitate;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata  cu modificari  prin Legea nr.267/2006;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă programul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2014 pentru salubrizarea, igienizarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a cursurilor de apă, colectarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de igienizare şi salubrizare: Sav Ioan şi Bolfă Anchidim.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Dumuta Mihaela                                                                   Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria