Hotararea nr. 10 din 4 februarie 2014

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 10

                                                Din 4 februarie 2014

     Privind aprobarea  bugetului local de dezvoltare pentru anul 2014

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 4 februarie 2014,

            Având în vedere  expunerea de motive a d.lui Primar,  referatul de specialitate nr.557/2013 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de dezvoltare pe anul 2014,  precum şi avizele nr. 597, 598, 599 din 3 februarie 2014 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Văzând adresa nr.827/17.01.2014 a D.G.F.P. Salaj si adresa nr.124/10.01.2014 a Consiliului Judeţean Sălaj;

            In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de dezvoltare  pe anul 2014 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar- Eugen Bălănean şi d.na Opris Dorina- sef serviciu buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Pop Iulius-Emmanuel                                                              SECRETAR ORAŞ,