HOTĂRÂREA NR. 157 Din 24.11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 157

Din 24.11. 2017

Privind rectificarea bugetului de functionare  la activitatea autofinantata pe anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  extraordinara in data de 24.11.2017

            Având în vedere:

expunerea de motive ne 13.310/16.11.2017 a domnului Primar

 Raportul nr 13.309 /16.11.2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului de functionare  la activitatea autofinantata pe anul 2017

– avizul favorabil     al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului de functionare  la activitatea autofinantata pe anul 2017,astfel                                                                                       mii lei

   VENITURI                                                                                                11,00

   33.10.08 Venituri  din prestari servicii                                          11,00

  CHELTUIELI

   70.04.00 Servicii de dezvoltare publica                                         11,00

   (PIATA)

    Cheltuieli  personal                                                                             11,00

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            Dl.Primar

            Biroul buget, finanţe, contabilitate

            Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            Trezoreria Jibou

            Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria