HOTĂRÂREA nr.214

Din  19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.214

Din  19.12.2023

Privind  aprobarea contului de execuție bugetară al UAT Oraș Jibou

 încheiat la 18 decembrie 2023

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

Având în vedere:

-Raportul nr.16295/18.12.2023 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale;  

-Referatul de aprobare nr.16294/18.12.2023 al Primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art.  129 (2)lit b ,129(4)lit a ,  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al UAT Oraș Jibou încheiat la 18 decembrie 2023, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget finanțe contabilitate.  

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            – Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA