HOTĂRÂREA nr.73 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.73

Din 28 iulie 2017

privind   alocarea unui sprijin  financiar  în valoare de 21.000 lei pentru Festivalul Internațional de Folclor  și Meșteșuguri Artistice  Tradiționale “ Someș Cantecele tale”

 Consiliul local al orașului Jibou, 

Având în vedere:

-raportul nr. 8340 din 18.07.2017 al Serviciului Contabilitate

-solicitarea nr.108/10.07.2017 de la Clubul Copiilor JIBOU

            Văzând expunerea de motive a domnului primar  , Avizul favorabil al comisiilor de  specialitate

            În conformitate cu prevederile art.36  alin 2) lit d , art.36 alin d, lit a pct 4  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul  art.45 alin( 1,2)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

    Art.1 Se aprobă  alocarea unui sprijin  financiar  în valoare de 21.000 lei pentru Festivalul Internațional de Folclor  și Meștesuguri Artistice  Tradiționale “ Someș Cântecele tale” manifestare care se desfășoară în perioada 24-27 august 2017 editie a XXXI a în orașul Jibou.

  Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina ,,ef serviciu contabilitate .

  Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Clubul Copiilor Jibou

            -Instituţia Prefectului Sălaj

            -Serviciul  contabilitate

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate/mass media

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria