HOTĂRÂREA nr. 133 din 24.10.2017

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 133

Din 24.10.2017

privind  modificarea HCL nr. 115/26.09.2017 pentru  asigurarea  finanțării pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările de  “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr.2   din orașul Jibou județul Sălaj

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr 12.150 din 23.10.2017 al compartimentului Investiții, managementul Proiectelor privind necesitatea de a se modifica HCL nr 115/2017 în sensul  aprobării  noilor  valori ale cheltuielilor neeligibile;

            -expunerea de  motive a domnului Primar

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor art. (44-46) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare ;

            În conformitate cu prevederile Ordinului 1851/2013 republicat pentru aplicarea Normelor Metodologice  pentru punerea în aplicare a  prevederilor Ordonanței de urgență  a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

                             Văzând prevederile art. 36 alin(2) lit b, art.36 alin (4) lit d,  din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art. 45  alin (2 și 3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr. 115/2017 privind asigurarea  finanțării pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările de  “ Reabilitare  și modernizare a Grădiniței  cu program  normal nr.2  din orașul Jibou județul Sălaj “ în sensul  aprobării următoarelor valori:

  a) valoarea cheltuielilor neeligibile    64.877.75 inclusiv TVA

  b) valoarea cheltuielilor  eligibile 1.679.035,49lei din care :

      – valoarea cheltuielilor  nerambursabile este de 850.000 lei

      – valoarea cofinanțării UAT oraș  Jibou  la cheltuielile eligibile este suma de 829.035,49lei.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor .

     Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnul Primar

            -Grădinița  cu program  normal nr. 2   din localitatea Jibou “

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor , Serv. Contabilitate .

            -Ministerul Dezvoltarii Regionale ,Administrației Publice și Fondurilor Europene.

            -Publicitate/mass media /dosar ședință.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria