PH 3 din 30.01.2018

nr. 3 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 30. 01. 2018 Privind modificarea HCL nr 183 /19. 12. 2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
ROMÂNIAJUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 3

Din 30. 01. 2018

Privind   modificarea HCL nr  183 /19. 12. 2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinara

Având în vedere:

– Expunerea de motive a domnului Primar ,Cererea doamnei Vasile Maria domiciliată în orașul Jibou str. Garoafelor nr.11, bloc A15, ap.1, de a beneficia de scutire  la plata impozitului pe apartament , teren în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 ,deoarece este posesor al Certificatului  seria LRD –V NR 00076 „Luptator pentru victoria revoluției  din decembrie 1989 Luptător  cu rol determinant”;

-Raportul nr.716/19.01.2918 al Biroului buget,finante contabilitate impozite și taxe   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , legea nr 273/2006  privind finantele publice locale:

Potrivit  prevederilor art 456 ( 2) pct j ,art 464 (2) pct h   din legea nr 227/2015   privind Codul Fiscal;

În temeiul art. 36(2) lit.b art36(4)lit c şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă modificari la cap. „Scutiri „ din anexa la HCL nr.  183 /19.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 ,in sensul urmator:

– Se aprobă scutiri la  plata impozitului  pe cladiri și terenuri  pe baza actelor justificative,persoanelor beneficiare ala prevederilor Legii nr 341/2004  cu respectarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

            Art.2   Prezenta se comunică cu:

Dl.Primar

Biroul buget, finanţe, contabilitate

Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

Dosar hotărâri

Publicitate/mass-media

Doamna Vasile Maria dom. in orasul Jibou str.Garoafelor nr 11bloc A15 ap1

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează:

            PINTEA VICTOR                                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA