HOTĂRÂREA nr 124 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 124

Din  26.09. 2017

Privind numirea reprezentantului  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   la Gradinita cu Program Prelungit “Prichindel “

Consiliul Local  al orasului Jibou,

            Având în vedere referatul  nr10184 din 05.09. 2017    a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantului Consiliului local in Consiliul de Administratie  si in Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei    la Gradinita cu Program Prelungit “Prichindel “ la solicitarea unitatii de invatamant ,   expunerea de motive a d-lui primar şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            In conformitate cu art  96 alin.2 lit.a legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificarile si completarile  ulterioare , Vazand prevederile  art 4 din Ordinul nr.4619 din 22 .09 2014  al Ministerului  Educatiei Nationale  pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare si functionare a Consiliului de Administratie  din unitatile de invatamant  preuniversitar ,modificat prin  Ordinul  nr 4621/2015 a Ministerului Educatiei  si Cercetarii Stiintifice si Ordinul  ministrului educatiei nationale  nr .3160/2017   ;

            In temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1  Se numeste reprezentantul  Consiliului local al oraşului Jibou în Consiliul  de Administraţie   la Gradinita cu Program Prelungit “Prichindel “domnul Stana Ionuț.

         Art.2  Se numește  reprezentantul  Consiliului local al oraşului Jibou în Comisia de evaluare  și asigurare a Calității  Educației    la Grădinița cu Program Prelungit “Prichindel “domnul Cotut Stefan .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Domnii consilieri numiţi la. art 1 si 2

              -Gradinita cu Program Prelungit “Prichindel “

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria