HOTĂRÂREA nr.154 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA nr.154

Din  29.10.2019

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 la Spitalul Orășenesc Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.13316/28.10.2019 Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 4,20 miilei pentru intretinerea  pe  timp de iarnă a drumurilor județene, transa I  2019/2020

-referatul de aprobare  nr.13315/28.10 2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 Și 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2019 la Spitalul Orășenesc Jibou astfel:                                                                         

                                                                                                                           MII LEI

  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
VENITURI   1.350
33.10.08 Venituri din prestari servicii   3
33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate       540
33.10.30 Venituri din contracele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat   155
33.10.31 Venituri din contracele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii   4
43.10.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale   648
  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI   1.350
10.01.01 Salarii de baza   580
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca   175
10.01.06 Alte sporuri   310
10.01.11 Fond aferent platii cu ora   135
10.01.17 Indemnizatii de hrana   65
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca   30
20.04.01 Medicamente   55

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

            Art.3  Prezenta se comunică cu :

            -Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

            -Dl Primar

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA