HOTĂRÂREA nr.38 Din 15.04.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.38

Din  15.04.2020

Privind privind alocarea de fonduri pentru acordarea unor ajutoare persoanelor aflate in in situatii dificile din punct de vedere material

Consiliul local al orasului Jibou

Având în vedere:

          -referatul nr.4052/30.03.2020 al Directiei de Asistenta Sociala, prin care se solicita acordarea sumei de 30.000 lei pentru ajutorarea a 1000 de persoane aflate in situatii dificile din punct de vedere material bolnave sau fara apartinatori ;

– referatul de aprobare nr 4616/14.04.2020 a domnului primar;

– raportul nr.4617 din 14.04.2020 al Serviciului, Buget, Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe locale prin care se propune alocarea sumei de 30.000 lei

– avizul favorabil al comisiilor de  specialitate;

           Potrivit  Decretului nr. 195 /2020  privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei , a  prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin decretul 240/14.04.2020 a presedintelul Romaniei, Ordonantele militare emise; 

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit d coroborat cu prev. art 129 (7)lit  h din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139(1) ,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ                                 

HOTÂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba alocarea sumei de 30.000 lei cu TVA inclus pentru acordarea unor ajutoare in produse alimentare (paine si cartofi) unui numar de 1000 persoane, conform anexei parte integranta din prezenta, identificate astfel :

            -persoane varstnice peste 65 de ani fara apartinatori sau alta forma de ajutor, care au solicitat sprijinul primariei.

            -beneficiari ai venitului minim garantat

            -beneficiari ai alocatiei de sustinere a familiei

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget , Finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu

            -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finanțe Contabilitate, impozite si taxe locale

            -Compartimentul management de proiect și achiziții publice

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

            SARKOZI PAUL                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA