HOTĂRÂREA nr 152 Din 29.11. 2016

ROMÂNIA                                                                                        

JUDEŢUL SĂLAJ  

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA nr 152

 Din  29.11. 2016           

privind aprobarea contractului  ”Delegarea prin concesionare a gestiunii activitătilor de salubrizare a judeţului Sălaj – componenta colectare si transport deseuri    municipale – LOT 1” către Asocierea SC Brantner Environment S.R.L.- SC Brantner Servicii Ecologice S.R.L., ofertant declarat câştigător ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică

            Consiliul Local  întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016

            Având în vedere:

  • expunerea de motiv e a primarului orasului Jibou
  • raportul de specialitate nr. 14610/2016
  • prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară” ECODES Sălaj”
  • prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;
  • prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanţei Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;

Avizul  favorabil al comisiei economice a Consiliului local

             Potrivit prevederilor art 36 alin 2 lit  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E: 

            Art.1. Se aprobă însuşirea contractului  ”Delegarea prin concesionare a gestiunii activităiilor de salubrizare a judeţului Sălaj – componenta colectare si transport deseuri    municipale – LOT 1” şi atribuirea acestuia către Asocierea SC Brantner Environment S.R.L.- SC Brantner Servicii Ecologice S.R.L., ofertant declarat câştigător ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică

            Art.2. Se aprobă tarifele aferente serviciilor prestate de operator, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului.Jibou

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică la:

 – Institutia  Prefectului  Judeţului Sălaj

–  Primarul Oraşului Jibou

–  ADI „Ecodes Sălaj”;

–   Dosar hotărâri.

–  Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      Contrasemnează:

                Stana Ioan                                                   Secretar oras Opris Maria