HOTĂRÂREA NR. 164 din 18.12. 2018

HOTĂRÂREA NR. 164

Din 18.12. 2018

Privind aprobarea  alocării  sumei de 4.000 lei pentru achizionare servicii juridice

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Expunerea de motive a domnului Primar;

– Raportul nr 15.085 din 12.12.2018;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1si 3 a Consiliului Local;

În baza prevederilor art 1 (2) din OUG nr 26/2012 privind unele măsuri de reducere  a cheltuielilor publice  și întărirea disciplinei financiare  și de completare a  unor acte normative cu modificările și completările ulterioare:

În temeiul art. 36(9) şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei pentru incheierea unui contract de asistenta juridica cu Cabinet Av. Gavris Ioan Darie, în vedere reprezentării intereselor orașului Jibou în proces cu SC SESSIO SRL.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

Dl.Primar

Serviciu buget, finanţe, contabilitate

Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

Dosar hotărâri

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria