HOTĂRÂREA NR. 4 Din 29 ianuarie 2016

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 4

                                                Din  29 ianuarie 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna februarie 2016

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2016,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier Vincze Ioan pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna februarie  2016.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                         Sarkozi Paul                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                             Opriş Maria