HOTĂRÂREA NR.22 din 06. 02. 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                      HOTĂRÂREA NR.22

                                      Din 06. 02. 2015

Privind  alocarea  unor fonduri financiare pentru sprijinirea Asociatiei „Suntem parinti noua ne pasa „

          Consiliul Local al  Oraşului Jibou intrunit in sedinta ordinara din data de 06. 02. 2015

          Având în vedere

          Potrivit prevederilor art. 36 alin 2  lit.d ,coroborat cu prevederile art 36 alin 6 lit a pct 2   din Legea nr. 215/200,  republicata,  cu modificările ulterioare;

          In temeiul art.  45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

                             Hotărăşte:

          Art. 1 – Se aprobă alocarea  unor fonduri financiare pentru sprijinirea Asociatiei „Suntem parinti, noua ne pasa „ in suma de 300 lei lunar in anul 2015 pentru desfasurarea activitatii Asociatiei

          Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar si d-na contabil .

          Art. 3 – Prezenta se comunică:

                    –     Asociatiei „Suntem parinti, noua ne pasa „

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          Buda Viorica                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                             SECRETAR,Opris Maria