HOTĂRÂREA nr.42 Din 29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.42

Din 29.03.2022

privind “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a terenului inscris in CF 54615 Jibou in suprafata de 3310 mp”

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

           Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 4261/28.03.2022  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

– Referatul de aprobare nr. 4260 /28.03.2022 al Primarului orașului Jibou;

– Adresa Companiei Nationale de Investitii  nr. 10060 / 01.03.2022 inregistrata la registratura  Orasului Jibou  sub numarul 2735 / 01.03.2022 prin care se solicita transmiterea terenului domeniu public.

– Ordinul Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr.279 / 24.02.2022, prin care s-au aprobat listele obiectivelor de investitii din mediul urban „ Construire cresa mica in Orasul Jibou, jud. Salaj”  din subprogramul „ Unitati si institutii de invatamant de stat”.

-Art.286,alin.(4) din Ordonanta de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

          -Art. 554 art.858-863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil , republicată;

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a terenului inscris in CF 54615 Jibou in suprafata de 3310 mp” .

Nr. Crt.      Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dob. sau dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică actuală
1Teren in suprafata de 3310 mpNord- teren proprietati particulare , Est – Calea Ferata , Vest – Unitatea de pompieri Jibou, Sud – Drum acces pietonal  in strada Ronei si proprietati particulare  orasului  Jibou21.10.20026.620,00TP nr.22511/78989 din 21.10.2002 CF nr. 54615 din 28.03.2022

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

          Art.3   Prezenta se comunică cu

                    – Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    – Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj

                    -Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat             

         – Domnul Primar

                   – Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA