HOTĂRÂREA nr.118 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.118

Din  28.07.2020

privind aprobarea demarării procedurii de  cumpărare a unui teren,în suprafață de

197 mp, înscris în CF 54420 Jibou, situat în str.Garoafelor lânga Bl.G80,  în vederea realizării unor  parcări

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

– referatul de aprobare nr.8441/23.07.2020 a domnului primar;

– raportul nr.8442/23.07.2020 a Biroului urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public și privat;

-adresa nr.8328/21.07.2020 a SC SAMTEX SA;

-HCL nr. 117/2020 privind aprobarea Regulamentul cadru privind achiziția de imobile;

-adresa nr.8328/21.07.2020 comunicată de SC SAMTEX SA

– raportul de evaluare întocmit de  evaluator autorizat ing.Dehelean Gheorghe;

– art. 863 lit. a) din Legea 287/2009 Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  alin 14  art. 139 (2) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1 Aprobarea studiului de oportunitate conform anexei 1, parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Demararea procedurii de  cumpărare a unui teren, în suprafață de 197 mp, înscris în CF 54420 Jibou nr.cadastral  54420, situat în str.Garoafelor lânga Bl.G80,  în vederea realizării unor parcări.

            Art.3 Însușirea raportului de evaluareîntocmit de  evaluator autorizat ing.Dehelean Gheorghe ,în valoare de 24.800 lei echivalent  5120 euro.Curs euro din data de 18.07.2020 este de  4,8428 lei/euro Raportul de evaluare face parte integranta din prezenta .

            Art.4 Desemnarea a doi consilieri locali dl Rus Dan și dl Taran Daniel  membrii în comisia de negociere. Comisia se va completa  cu funcționari numiți prin dispoziția primarului din aparatul de specialitate.

            Art.5 Prețul de cumpărare  se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare de 24.800 lei echivalent  5120 euro. Curs euro din data de 18.07.2020 este de  4,8428 lei/euro. Comisia de negociere va încheia un proces  verbal privind rezultatele negocierii urmând a fi adus la cunoștința consiliului local în vederea aprobării.

Art.6 Procesul  verbal conținând prețul negociat va fi aprobat ulterior prin Hotărârea Consiliului Local Jibou în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare autentificat la un biroul notarial.

Art.7 Domnul primar ing Ghiurco Dan este imputernicit pentru a semna contractul de vânare cumpărare la un birou notarial.

Art.8 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

            Art.9 Prezenta se comunică cu:

            – Dl.Primar

            – Biroul urbanism

            – Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

           – Persoanele  prevazute la art 4

            – Populația orașului, prin afișare

            – Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                        OPRIȘ MARIA

                                                                                                                                             ANEXA la HCL nr. 118/2020

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind cumpărarea unui teren,în suprafață de 197 mp ,înscris în CF 54420 Jibou situat în str.Garoafelor lânga Bl.G80,  în vederea realizarii unor  parcări

Iniţiativa vânzării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

    a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut;

    b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică achiziționarea imobilului ;

    c) nivelul maxim al prețului de achiziție;

    d) procedura utilizată pentru  achiziționarea imobilului și justificarea alegerii procedurii;

    e) alte informații,motive și justificări relevante,după caz.

1.Descrierea  și identificarea  bunului care urmeaza a fi achizitionat  :

(1) Terenul  propus pentru cumpărare este situat  în intravilanul orasului Jibou,

(2)Conform Hotărârii Consiliului local nr. 32din 28.05.2013  imobilul este cuprins  în zona B  a oraşului.

(3)Destinaţia stabilită conform Potrivit Planului Urbanistic General al oraşului este  zona de locuite colective cu regim de înaltime mediu,cu subzone functionale rezidențiale  si activităti complementare de comert și servicii .

(4)Terenul în cauză  este destinat  pentru  amenajarea  unor locuri de parcare pentru deservirea  locuitorilor  din str.Garoafelor și Stadionului.

Situaţia juridică a terenului și vecinătăți

(1)Parcela de teren înscrisă în CF54420 Jibou  nr.cadastral  54420 Jibou  în suprafaţă de  197 mp este situată  în intravilanul orașului și este  liberă  de sarcini.

 (2)Teren este proprietatea privată a  SC SAMTEX SA

(3)Amplasamentul –imobilul este amplasat în zona centrală a orasului Jibou,

 (4)La limita terenului în cauză se află reţeaua electrică,instalaţia de apă,canalizare şi instalatia de gaz.In concluzie terenul beneficiaza in zona de posibilitati de racordare la toate utilitatile : retea electrica,apa si canal,retea de telefonie si Tv cablu.

(5) Imobilul –teren  în suprafata totala  de 197 mp inscrisa in CF nr.54420 Jibou nr.cadastral 54420                   

 are   următoarele vecinătăţi:

N –  Bl.L1-2  str.Stadionului

S  –   Bl.G80 str.Garoafelor

E  –   str.Garoafelor Orasul Jibou

V–    Bl.O1  str.Garoafelor

2.Motive de ordin legislativ,economic financiar,social  si de mediu  care justifică achiziționarea imobilului ;

a)prevederile art. 553 (1) si (4)din  LEGEA   Nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil- proprietatea  privată   

     -(1) Sunt obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

   –  (4) Bunurile obiect al proprietăţii private, indiferent de titular, sunt şi rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi înstrăinate, pot face obiectul unei urmăriri silite şi pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege.

b)prevederile art.129 alin(1) și alin.14 din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ,care precizează

art.129 alin(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii,în toate problemele de interes local,cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau central.

c)alin(14)Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții,în toate domeniile de interes local,cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice,precum și orice alte atribuții stabilite prin lege .

 Necesitatea și oportunitatea

        Având în vedere numărul mare de masini si lipsa locurilor de parcare , terenul în cauza se va utiliza pentru amenajarea unor parcări destinate locuitorilor din cartierul 1 Mai I  strada Garoafelor si Stadionului zona blocurilor de locuinte O1,O2,G80,T1-2,T3-4,L1-2,L3-4,S,S1.

3.Nivelul maxim  al  prețului de achiziție

Prețul determinat  de evaluator autorizat ing.Dehelean Gheorghe ,pentru terenul  intravilan înscris în CF nr.54420 Jibou nr.cadastral 54420 în suprafață de 197 mp  este de  24.800 lei   echivalent 5.120 euro.

            Prețul de cumpărare a imobilului(teren) se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.

4.Procedura utilizată pentru achiziționarea imobilului și justificarea alegerii procedurii –   procedura negocierii de pret.  

  5. Alte informații,motive și justificări relevante      

 Achiziționarea terenului  se face în scopul exclusive al realizării și satisfacerii interesului public al locuitorilor din cartierul 1 Mai I  str.Garoafelor  si Stadionului.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       OPRIȘ MARIA