HOTĂRÂREA nr. 35 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL                  

HOTĂRÂREA nr. 35

Din 18.04.2019

Privind modificarea art 1 din HCL nr. 60/208 privind   aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local  al Orasului Jibou  și administrarea Consiliului Local Jibou, jud.Salaj

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.5062 /18.04.2019 al Biroului  urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat ;

-procesul verbal nr. 296/29.34.2019 întocmit de către CNCFR S.A București Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj – Statia Jibou, înregistrat în instituția noastră sub numărul 5062/18.04.2019;

 -expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

          Potrivit prevederilor art. 9 (1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces  la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare;

          Văzând prevederile  art.36 (1,2) lit.c, din Legea nr. 215/2001  legea  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilori art.45 (3) din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art.1  Se aprobă  modificarea art.1 din HCL nr. 60/2018 privind aprobarea solicitarii de trecere a unor terenuri situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Roman,concesionate  Companiei Naționale de Căi ferate  C.F.R.  S.A. în domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou astfel:

Articolul 1 va avea următorul conținut:

a) Lotul I în suprafață de teren de 4055 mp Parcul din vecinătatea Gării CFR Jibou,  pe care se gasesc:

          -alee beton aflată în proprietatea Statului Român concesionat CN CF CFR-SA, întabulat  în CF nr. 51398 Jibou cu nr. cadastral 51398-C52 nominalizat în domeniul public ;

           – un cablu de 20 kV al cărui proprietar este Electrica Transilvania Nord ;

           – două cabluri de joasă tensiune, al căror proprietar este CN CF CFR-SA Sucursala Regională CF Cluj şi se află în întreţinerea Centrului de Electrificare Dej ;

           – în canalizaţia de cabluri existentă în zona parcului sunt instalate în tub comun două cabluri cu fibre optice, un cablu de 20 de fibre optice aferent proiectului « Modernizarea sistemului de telecomunicaţii al CFR » tronson Jibou – Baia Mare, proprietar CN CF CFR-SA prin Sucursala Regională CF Cluj şi un cablu de 8 fibreopticeaferentinvestiţiei« Modernizareareţelei de telecomunicaţiianalogiceprinintroducereacabluluicu 8 fibre opticepetronsonul Zalău – Jibou, tronsonJibou – Zalău, proprietarSocietatea « Telecomunicaţii CFR » SA prinSucursalaRegională Tc Cluj ;

         – cablurile enumerate vor rămăne încontinuareînaceeaşilocaţie, după trecerea terenului în domeniul public local şi în  proiectul de modernizare al Primăriei Jibou, fără obligarea CFR- ului la plata chiriei pentru terenul ocupat şi cu accesul permis, fără condiţii, pentru reparaţii şi înlocuiri.

b) Lotul II  în suprafață de  teren de 1000 mp – Dispensarul CFR clădireneîntăbulată    (cladirea se afla in administarea Spitalului Universitar CF Cluj-Napoca),construcţia C48 evidenţiată pe planul de amplasament şi delimitare, nu mai există fizic pe teren.

c) Lotul III în suprafată de 5470mp –drumul de acces în Parcul Industrial  împreunăcu o suprafaţă  de teren din exteriorul acestui drum.

d) Lotul IV în suprafată de 1280 mp – strada Amurgului .

          Suprafata celor 4 loturi este de 11.805 mp

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

Art.3 Prezenta se comunică cu:.

          -Compania Națională de Căi ferate  C.F.R.  S.A. 

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Biroul urbanism

          -Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA