PH 21 din 27.03.2018

nr. 21 din 27.03.2018
HOTĂRÂREA nr. 21 Din 27.03.2018 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2018
ROMÂNIA

JUDEȚUL  SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21

Din 27.03.2018

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2018

 Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.3126/09.03.2018 al SC Parc Industrial SRL la  sfărșitul anului 2017 potrivit anexei parte integrantă din prezenta;

-Expunerea de motive a domnului Primar

-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Potrivit prevederilor art.36. alin.9 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale Sc Parc Industrial SRL   potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.

Art.3-Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-SC Parc Industrial SRL

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Serviciul buget finanțe ,contabilitate

-Dosar de ședință/publicitate

 

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Stana Ioan Romulus                                                                       Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria