HOTARAREA NR.11

din  31.01.2023

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.11

din  31.01.2023

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local

  Consiliul local al orașului Jibou

 Având în vedere:

– referatul nr. 48 din 03.01.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– prevederile art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile capitolului V, punctul 5.16.3 (1) lit. b, din Anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 4271/15.12.2022;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 și 3 a Consiliului local;

– referatul de aprobare nr 47/03.01.2023 al primarului orașului Jibou;

          În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , art .139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

          În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 astfel:

Sursa A Buget local

Venituri an curent sect dezvoltare …………………………….  1.989.685,81 lei

Cheltuieli bugetare an curent…………………………………… 12.668.380,99 lei

Deficit bugetar       ………………………………………..10.678.695,18 lei

Art.2 Validarea dispoziției nr.1/04.01.2023 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea dezvoltare pe anul 2022 din  excedenul bugetului local.

Art.3 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei  se încredinţează Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA