HOTĂRÂREA nr.139 Din 15.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.139

Din  15.09.2020

Privind  prelungirea contractului de închiriere  nr.11588 /13.09.2016 pentru chioscul amplasat in str. 1 Mai langa magazinul Oncos

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         – raportul de specialitate nr.9421/09.09.2020 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr.11588 /13.09.2016 pentru chioscul amplasat in str. 1 Mai langa magazinul Oncos;

          – referatul de aprobare nr.9420/09.09.2020 a domnului primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 a Consiliului local;

          – cererea nr.9421/18.08.2020 a II ROSMALINT ECATERINA in calitate de chirias;

               În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.11588 /13.09.2016 pentru chioscul amplasat in str. 1 Mai langa magazinul Oncos cu 1 an de zile,  prin act adițional, cu posibilitati de prelungire in conditiile legii..

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

– II ROSMALINT ECATERINA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

        COTUT STEFAN                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA