HOTĂRÂREA NR. 44 din 28 aprilie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 44

                                                            Din  28 aprilie 2015

 Privind aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei agroalimentare si a Targului de animale Jibou.

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 28.04.2015,

            Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile:

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”d”  din Legea nr.215/2001,  modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei agroalimentare si a Targului de animale Jibou, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Petris Flavia                                                                      Contrasemnează:                                                                                                                     SECRETAR ORAŞ,

                                                                             Opriş Maria