HOTĂRÂREA nr.119 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.119

Din  28.07.2020

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică a unei parcele de teren, situată în incinta Parcului Industrial Jibou, înscrisă în CF52683 nr.cadastral 52683 în suprafață de 2822 mp

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul de specialitate nr.6562/10.06.2020 Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr.6561/10.06.2020 şi avizul comisiilor  de specialitate;

-Adresa nr.2569 /28.02.2029 a SC Nova Art Metal SRL cu sediul în localitatea Jibou, str.Morii,nr.5  prin care solicită cumpărarea unui teren în suprafata de 2822 mp, situat  în incinta Parcului Industrial Jibou, pentru construirea unei hale industriale.

-Hotărârea Consiliului Local nr.61 din 26.05. 2020  prin care s-a aprobat  REGULAMENT–CADRU de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului JIBOU aflate în administrarea Consiliului local al orașului JIBOU

Raportat la prevederile art. 13, art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Văzând  prevederile art. 129, alin(6) lit. b), Art.311,334-346 și 363  (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă  Studiul de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică a unei parcele de teren, situată în incinta Parcului Industrial Jibou, înscrisă în CF52683 nr.cadastral 52683 în suprafață de 2822 mp conform anexei parte integrantă din prezenta.

           Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            – Dl.Primar

            – Biroul urbanism

            – Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

            – Populația orașului, prin afișare

            – Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL NR.119/2020

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU VÂNZAREA PRIN LICTAŢIE PUBLICĂ

A  UNEI PARCELE DE TEREN SITUATĂ ÎN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL JIBOU

parcela înscrisă în CF 52683 nr. cad 52683  în suprafaţă de 2822 mp

Iniţiativa vânzării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

    a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut;

    b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea vânzării;

    c) nivelul minim al redevenţei;

    d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de vânzare de bunuri proprietate privată şi justificarea alegerii procedurii;

    e) durata estimată a vânzării;

    f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

Legislatie– potrivit Ordonanței  de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

-Art.363 (2) Stabilirea oportunității vânzării bunurilor din domeniul privat al unitătii administrativ teritoriale și organizarea licitației publice se realizează de către autoritătile deliberative ale administratiei publice locale;

– ,, Art. 129 (6) lit b  Consiliul local hotărăște , vânzarea ,darea în administrare,concesionarea,darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,orașului ,sau municipiului ,după caz ,în condițiile legii.

-In conformitate cu  prevederile art.363 (4) vânzare prin licitație publică  a bunurilor imobile aparținând unităților administrativ teritoriale se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local.

-Art.311,334-346 și 363 reglementează procedurile de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale.

-Hotărârea Consiliului Local nr.61 din 26.05. 2020  prin care s-a aprobat  REGULAMENT–CADRU de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului JIBOU aflate în administrarea Consiliului local al orașului JIBOU.

Stabilirea oportunității vânzării terenului  va fi supusă dezbaterii și aprobării Consiliului local al orașului Jibou .

Propunerea pentru vânzarea  parcelei  de teren  va fi analizată în cadrul sedinţei  Consiliului Local Jibou iar ulterior  în funcţie de Hotărârea Consiliului Local se va demara procedura de vânzare a terenului respectiv prin licitaţie publică.  

2.Descrierea  și identificarea terenului  ce urmeaza a fi vândut :

            Parcela de teren propusă pentru vânzare este situată în intravilanul orasului Jibou,

Conform Hotărârii Consiliului local nr. 32din 28.05.2013  imobilul este cuprins  în zona D a oraşului.

Destinaţia stabilită conform Planului Urbanistic General al oraşului este zonă industrială.

Terenul în cauză  este destinat  pentru constructii  industriale cu activitaţi industriale nepoluante.

Situaţia juridică a terenului

Parcela propusă spre vânzare înscrisă în CF 52683 nr. cad 52683  în suprafaţă de 2822 mp

 este în proprietatea privată a Primăriei oraşului Jibou , înregistrate în contabilitatea UAT oras Jibou cu fisa de inventar nr.661.

Amplasamentul – Terenul propus vânzării este amplasat în zona mediană a orașului Jibou,în incinta Parcului industrial Jibou,zonă bine cotată datorită apropierii de zona centrală a oraşului cu acces direct la strada asfaltată şi indirect la soseaua  Jibou-Creaca-Zalău,DJ 108 A având acces facil la străzile principale.

La limita terenului în cauză se află reţeaua electrică,instalaţia de apă,canalizare şi instalatia de gaz.

In concluzie constructiile care se vor autoriza pe terenul în cază beneficiaza in zona de posibilitati de racordare la toate utilitatile : retea electrica,apa si canal,retea de telefonie si Tv cablu.

3.Motive de ordin legislativ,economic financiar,social  si de mediu  care justifică realizarea cumpărării.

        (1)Dispozițiile Art.354  (1) si (2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  ce precizeaza

,, domeniul privat al statului sau  al unitătilor administativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu pac parte din domeniul public iar asupra acestor bunuri ,statul sau unitățile administrativ teritoriale  au drept de proprietate privată.

        (2 ) prevederile art.363  (1) și (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  aplicabil acesteia,,vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale se face prin licitatie publică organizată în condițiile legii și se aprobă de către Consiliul local al orasului.

         (3 )prevederile art.363 (6) și (7) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  ,,pretul minim de vânzare ,se aprobă prin HCL și  se va determina de către un evaluator autorizat persoană fizică sau juridică .Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii pretului prevăzut în raportul de evaluare ,revine exact evaluatorului care aîntocmit respectivul raport de evaluare”.

       (4) prevederile art. 553 (1) si (4)din Legea LEGE   Nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil- proprietatea  privată   

     -(1) Sunt obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

   –  (4) Bunurile obiect al proprietăţii private, indiferent de titular, sunt şi rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi înstrăinate, pot face obiectul unei urmăriri silite şi pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege.

 4.Necesitatea și oportunitatea

              Strategia locală de dezvoltare economico socială a oraşului Jibou are ca principal obiectiv stimularea potenţialului economic al industriei şi crearea de condiţii pentru diversificarea facilităţilor şi a serviciilor oferite cetătenilor.

             Vânzarea terenurilor va conduce la stimularea mediului de afaceri local,contribuind la crearea unui climat favorabil pentru atragerea de noi investitii interne sau externe.

              In general investitorii sunt direct interesati de cumpărarea terenului în parcul idustrial  motivaţi fiind şi de facilitaţile care li se oferă.Oraşul are de câştigat prin înregistrarea unui impact pozitiv asupra întregii comunităţi locale şi chiar asupra întregii zone,prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create,creşterea salarilor,a vânzărilor şi contribuind în final la asigurarea stabilităţii şi a extinderii economice sociale a oraşului Jibou şi a Judeţului Sălaj.

5.Nivelul minim al pretului de pornire la licitație

Pretul minim de pornire a  licitatie publice deschise cu strigare  pentru vanzarea  parcelei de teren   situată  în loc.Jibou str.Parc Industrial, înscrisă în CF 52683  nr.cadastral 52683  în suprafaţă de      2822 mp este  de 82.000 lei  fara TVA – echivalent 16.930 Euro     si a fost determinat în conformitate cu raportul de evaluare întocmit de către ing.Dehelean Gheorghe -evaluator autorizat S.C.Demed Expert SRL.Evaluarea va fi supusă  dezbaterii și aprobării Consiliului Local Jibou.  Cursul valutar la data evaluarii 23.05.2020 ,comunicat de BNR este de 4,8425 lei/Euro.

Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de vânzare a bunului apartinând domeniului privat al UAT oras Jibou-  licitatie publică  .  

6. TERMENELE  PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE  VÂNZARE

Calendarul propus pentru vânzare bunului imobil este urmatorul:

                              1)aprobarea studiului de oportunitate iulie 2020

                             2 aprobarea caietului de sarcini cu documentatia de atribuire aferentă :  august 2020;

                              3 )organizarea licitatiei deschise : septembrie  –  octombrie  2020

 3) contractarea   octombrie – noiembrie 2020 – In baza HCL Jibou de aprobare a vânzării a proceselor verbale de licitație și a raportului întocmit de comisia de licitație   în termen de 20 de zile de la data comunicării ofertantului câștigător rezultatele licitației se va încheia actul de vânzare-cumpărare la un Birou notarial.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       OPRIȘ MARIA