HOTARAREA NR.16 din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.16

                                                Din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea Planul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2016 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Consiliul Local al orasului Jibou intrunit in sedinta prdinara in data de 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere raportul nr. 675/19.01.2016  al compartimentului disciplina in constructii si protecţia mediului, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă programul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2016 pentru salubrizarea, igienizarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a cursurilor de apă, colectarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, in vederea prevenirii inundatiilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de igienizare şi salubrizare: Paskucza Szarita şi Bolfă Anchidim.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

   Sarkozi Paul                                                     Secretar oras,

                                                                           Opris Maria