HOTARAREA NR. 17 Din 6 februarie 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 17

                                                Din 6 februarie 2015

Privind aprobarea  bugetului local de funcţionare  pentru anul 2015

            Primarul orasului Jibou,

            Având în vedere    referatul de specialitate nr.1015/29.01.2015 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de funcţionare pe anul 2015, vizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            Văzând adresa nr.881/19.01.2015 a A.G.F.P. Salaj si adresa nr.1436/27.01.2015;

            In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            In baza prevederilor Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015.

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de funcţionare  pe anul 2015 conform Anexei   care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar-Eugen Bălănean  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Viorica Buda                                               Contrasemneaza:

                                                                         Secretar oras,

                                                                          Opris Maria