HOTĂRÂREA nr.161 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.161

Din 18.12.2018

Privind prelungirea contractului de comodat nr.8684/2016 în vederea utilizarii gratuite a capelei de către persoanele instituționalizate

Consiliul local al orașului JIibou,

Având în vedere:

-adresa nr.1007/30.10.2018 a Centrului de Recuperare și reabilitare Neuropsihiatrică Jibou prin care se solicită prelungirea contractului de comodat

nr.8684/2016 în vederea utilizarii gratuite a capelei de către persoanele instituționalizate;

-raportul  nr.13.380 din 10.12.2018 a Serviciului Contabilitate

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu perevederile art.36 alin.  (2) lit. c și d  din Legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit  prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea  contractului  de comodat  nr. 8684/2016 încheiat între UAT Oraș Jibou  și  Centrul  de Recuperare și reabilitare Neuropsihiatrică Jibou cu incă 2 ani de zile pentru utilizarea gratuită a capelei  pentru persoanele instituționalizate.

Art.2  Se aprobă încheierea unui act adțional la contractul nr. 8684/2016.

Art.3 Cu ducerea   la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnnul primar

Art.4  Prezenta se comunică  cu

-Centrul  de Recuperare și reabilitare Neuropsihiatrică Jibou

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul contabilitate

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria