HOTĂRÂREA nr.186

Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                    

HOTĂRÂREA nr.186

Din 20.12.2022

Privind actualizarea Regulamentului privind functionarea Pietei Agroalimentare

          Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Raportul nr. 15523/08.12.2022 al Compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului;

          -Referatul de aprobare nr. 15523/08.12.2022  a domnului primar ;

          -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,3 a Consiliului Local;

          -HCL nr. 17/18.02.2020  privind Reabilitarea si modernizarea pietei Agroalimentare dn orasul Jibou, judetul Salaj;

          Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                            

HOTĂRAȘTE:

               Art. 1 Se aprobă actualizarea Regulamentului privind functionarea Pietei Agroalimentare, astfel:

1.      Cap.II, art.5,Piata agroalimentara functioneaza tot timpul anului, orarul de functionare fiind intre orele 06:00-20:00,  de luni pana duminica pentru comercializarea produselor agricole, industriale si textile noi, iar in ziua de luni in spatii neacoperite pentru comercializarea produselor second hand;

2.      Cap.III, art.7, lit.f) Sector neacoperit destinat comercializarii produselor industriale, agricole, textile si incaltaminte second hand in incinta Pietei agroalimentare.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale Piata agroalimentara.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          – Piata agroalimentara

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale, Comp. Urbanism

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar de sedinta

          -Publicitate/mass media

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA