PH 32 din 24.04.2018

nr. 32 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 32 Din 24 aprilie 2018 Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Jibou pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 32

Din 24 aprilie 2018

Privind  aprobarea  Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la  bugetul local  al orașului Jibou pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

    Consiliul Local al Oraşului Jibou:

Având în vedere:

-raportul nr.5083 din 16.04.2018 al secretarului orasului Jibou;

-expunerea de motive  nr.5084 din 16.04.2018 a domnului Primar;

-avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

În conformitate cu:

-Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare ;

– Legea   nr.489/2006  privind libertatea religioasă și regimul general al  cultelor;

– OG  nr. 82/2001  privind stabilirea unor forme de sprijin  financiar pentru unitățile de cult aparținând  cultelor religioase  recunoscute  din România ,cu modificările și completările  ulterioare;

– HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr 82/2001;

– HG  nr. 984/2014 pentru modificarea și  completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr.  82/2001  aprobate prin HG nr. 1470/2002;

În temeiul art 45 alin (1) art.  36(6 pct 19 lit c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă aprobă Regulamentul pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la  bugetul local  al orașului Jibou pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar si dna secretar a  orașului Jibou.

     Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Unitățile de  cult recunoscute în România

-Dosar hotărâri

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria