PROIECT DE HOTARARE – Privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi casarea unor bunuri.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR                                                        

                                                                                                                                            PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi casarea unor bunuri.

            Primarul orasului Jbiou,

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.576/2013 privind rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi propunerile de casare a unor bunuri cu durata de funcţionare expirată, degradate fizic şi moral,

            In baza prevederilor art.7 şi 8 din  Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.F.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

            In baza  prevederilor art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

Art. 1 – Aprobă rezultatul  inventarierii pentru anul 2012 a elementelor de activ şi de pasiv  din patrimoniul oraşului Jibou, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Aprobă  scoaterea din evidenţă prin casare a bunurilor cu durata de funcţionare expirată, degradate fizic şi moral, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 –Comisiile pentru evaluarea şi valorificarea mijloacelor fixe casate  numită prin Dispoziţia primarului va proceda la  valorificarea eficientă a acestora cu respectarea prevederilor HG 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată prin HG nr.966/998 şi HG 411/2005.

            Art.4 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,                                            Avizat legalitatea:

Ing.Eugen Balanean                              Secretar oras,

                                                            Opris Maria