HOTĂRÂREA NR.87 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.87

Din 25.06.2019

Privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

           Consiliul local al orașului Jibou , 

          Având în vedere: 

          -raportul de specialitate nr. 7442/12.06.2019  al Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, prin care se propune  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou;

          -solicitarile depuse  de către unitațile de cult din raza orașului Jibou;   

În bugetul local pe anul 2019 au fost alocate sume pentru unitățile de cult la Capitolul de cheltuieli  67.06.00 Servicii Religioase  suma de 100.000 lei;

          -Expunerea de motive a domnului primar ,avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local

          -Procesul verbal întocmit de către comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local prin care se fac propuneri privind repartizarea  sumei  de 100.000 lei unităților de cult din raza orașului Jibou;

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,;

          -Hotărârea Consiliului local nr.32/24.04.2018  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la bugetul local al orașului Jibou pentru unitățile de cult recunoscute din România.

          În conformitate cu prevederile Legii nr .489./2006 republicată privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

            Potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute

din România; 

         Văzând prevederile HG nr. 984/2014 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001.

         În conformitate cu  prevederile art. 36 alin.( 2) lit.b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul prevederilor  art.45 alin.( 1 ,2) din legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă  repartizarea sumei de 100.000 lei cultelor religioase recunoscute astfel .

 1. Parohia Ortodoxă Română 1 Jibou ………………………………12.500 lei
 2. Parohia Ortodoxă Română 2 –Catedrala  Jibou ……………..12.500 lei
 3. Parohia Ortodoxă Cuceu ……………………………………………..10.000 lei
 4. Parohia Ortodoxă Rona………………………………………………..10.000 lei
 5. Parohia Ortodoxă Var…………………………………………………..10.000 lei
 6. Parohia Ortodoxă Husia………………………………………………..10.000 lei
 7. Parohia Reformată Jibou ………………………………………………10.000 lei
 8. Parohia Greco-Catolică …………………………………………………10.000 lei
 9. Parohia Romano-Catolică…………………………………………………5.000 lei
 10. Biserica Penticostală Betania…………………………………………….5.000 lei
 11. Biserica Creștină Baptistă………………………………………………….5.000 lei

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Serviciul, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

     Art 3 Prezenta se  comunică cu:

          -domnul Primar

          -Instituția Prefectului –județul Sălaj

          -Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Unitățile de cult 

          -Dosar de ședință/dosar hotărâri.

          -Mijloace de informare/publicitate

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

         PINTEA VICTOR                                                 SECRETAR oraș, Opriș Maria