Hotararea nr.66 din 29 iulie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 66

                                                Din 29 iulie 2014

Privind aprobarea  modificarii statului de functii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat usuperior detinute de functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului,  SPCLEP, Serviciul Politia locala

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 iulie 2014,

            Având în vedere referatul de specialitate nr. 3061/25.06.2014 al Biroului resurse umane, avizul favorabil nr. 3612/28.07.2014 al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local;

            In baza prevederilor: 

– art.63 bsi art.64 alin.2 din Legea nr. 188/1999 -privind statutul functionarilor publici  cu modificarile si completarile ulterioare ;

– HG nr, 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

– Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a  personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul art. 36(2) lit. a şi  art.  45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă   modificarea Statului de functii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat usuperior detinute de functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului,  SPCLEP, Serviciul Politia locala, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

                        Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Teglaş Rodica, inspector resurse umane.

                         Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

        Bujor Ioan                                                                   Secretar oraş,

Opriş Maria