HOTĂRÂREA NR.16 Din 26.02 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.16

Din 26.02 2019

Privind aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investiția

Reabilitarea  și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

          – raportul de specialitate nr. 1953/21.02.2019  al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice prin care se solicită  aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investiția Reabilitarea  și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri  în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

– expunerea de motive a domnului primar înregistrată la nr. 1954/21.02.2019 ;

-avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

          Potrivit prevederilor art.36, alin.( 2) lit. b, alin.( 4) lit. d,  art.115 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 215 / 2001,legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul prevederilor art.45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

          Art.1 Se aprobă actul adițional nr. 2 pentru  investiția ’’Reabilitarea  și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului în valoare de 447.826,99 lei la care se adaugă  TVA ’’ urmare a aplicarii OUG 114/2018. Valoarea  rezultată  prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018 va fi suportată din bugetul local.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului pentru execuția lucrărilor va 5.544.694,184 lei la care se adaugă TVA.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice .

          Art.3 Prezenta se comunică cu ;

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Comp. management de proiecte,investiții și achiziții publice

-Serviciul contabilitate  buget finanțe

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul Mureșan Augustin