HOTĂRÂREA nr.71 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.71

Din 28 iulie 2017

privind actualizarea Comisiei tehnice  de amenajare a teritoriului  și urbanism

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

– expunerea de motive a d-lui Primar ,

– raportul nr. 8624din 24.07.2017  al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local

            În conformitate cu prevederile  art.37 din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

            În baza prevederilor art. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  și completările ulterioare

Hotărăşte:

     Art.1 Se actualizeaza  Comisia  tehnică  de amenajare a teritoriului  și urbanism astfel

1. Sarkozi Paul – viceprimar                                           presedinte  comisie

2. Ciascai Maria – referent responsabil urbanism                         membru

3. Pop Mariana  – ing.consilier Management de proiecte             membru

4. Revnic Lidia – consilier  Comp. Management de proiecte       membru

5. Reprezentant Agenția de Mediu                                               membru

6. Reprezentant Electrica SA                                                       membru

7. Reprezentat Direcția Județeană de cultură Sălaj                      membru

8. Reprezentant Compania de Apă S.A.                                       membru

9. Reprezentant DELGAZ –grid S.A.                                          membru

 Secretar al comisiei  se numește doamna Nagy Dorina –inspector urbanism

   Art.2 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea  HCL nr 36 din 11.06. 2013

   Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

   Art.4 Prezenta se comunică la:

         –  Dl.Primar

         –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

         –  Persoanele prevăzute la art. 1                                                                            

         –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

         –  Populația orașului, prin afișare

         –  Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria