PH nr. 84 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr.84

Din   31.07.2018

privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic” 

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

          -Raportul   nr.9633 din 26.07.2018  al Serviciului contabilitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 pentru Proiectul   „Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate CIVIC ;

          – referatul nr.9616/26.07.2018

 – expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local;

           În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           Potrivit  prevederilor art. 36 alin  (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

          În temeiul art. 45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

    Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 pentru Proiectul   „Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate CIVIC astfel : 

                                                                                                        lei

 VENITURI                                                                                   866,72                                                                                                                                                                                                 

 42.69.00 subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

                 necesare  susținerii derulării proiectelor  finanțate

                  din fonduri externe nerambursabile                              114,98                                                                                                                         

  48.02.01 sume primite de la  UE

               sume primite în contul plăților efectuate în anul curent     751,74              

 

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizează astfel:

 

         CHELTUIELI                                                                             866,72

 CAP   65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT                                                        506,86    

58.01.01  Finanțare națională                                                              67,24            

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                     439,62

 

CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifuncțională                          359,86

58.01.01 Finanțare națională                                                               47,74

 58.01.02  Finantare externă nerambursabilă                                    312,12

                                                              

      Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și Serviciul  Buget , finanțe contabilitate.

    Art.3  Prezenta se  comunică cu:

          -Dl. primar

          -Institutia Prefectului- Județul Sălaj

          -Serviciul contabilitate

          -Trezoreria  Jibou

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                                SECRETAR ORAȘ

                                                                                                        OPRIȘ MARIA