HOTĂRÂREA  nr.119

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL            HOTĂRÂREA  nr.119

Din  25.07.2023

privind prelungirea contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou , str. Libertății nr.26 , pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 9144 din 17.07.2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou, str. Libertății nr.26, pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.9143/17.07.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Cererea doamnei Dr. Ciobanca Maria în calitate de administrator al societății SC SALVOSAN CIOBANCA SRL nr. 1442/14.07.2023 înregistrată la nivelul UAT Jibou cu nr. 9069/14.07.2023;

-HCL nr.85/27.06.2006 privind închirierea prin licitație publică a imobilului situat pe str. Libertătii nr. 26, în suprafață de 42 mp;

În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) ,art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 6028/25.07.2006  prelungit succesiv prin acte adiționale a  imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou, str. Libertății nr.26, pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator, cu încă un an.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Publicitate /dosar de ședință 

– SC SALVOSAN CIOBANCA SRL

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA