PROIECT DE HOTARARE NR.30 Din 10.03. 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

P R I M A R

                                                PROIECT DE HOTARARE NR.30

                                                            Din  10.03. 2015

Privind rectificarea bugetului local pentru modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate  in baza adresei nr.3839/05.03.2015 a AGFP Salaj

            Primarul Oraşului Jibou.

            Având în vedere referatul nr. 2748/09.03.2015 a biroului buget, finante, contabilitate si adresa nr.3839/05.03.2015 a DGFP Salaj privind unele modificari in repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate (110202);

            Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Dispun:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local prin unele modificari in repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate (11.02.02),  astfel:

VENITURI:

Trim. III.          – 25,00 miilei

Trim.I               + 25,00 miilei

CHELTUIELI

Invatamant- Chelt.personal

Liceul Tehnologic  O.Goga

Trim.III            – 25,00 miilei

Trim.I               + 25,00 miilei

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

                        PRIMAR,

Ing. Eugen Bălănean                                                             Avizat legalitatea,

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                                  Maria Opriş