HOTĂRÂREA nr. 192 Din 29.12.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA nr. 192

Din  29.12.2017

privind modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou

 Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă de îndată

Având în vedere:

– expunerea de motive a d-lui Primar ;

– raportul nr. 13.993 /04.12.2017 al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, prin care se propune modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

            În baza prevederilor art. 36  lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicată;

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Jibou aprobat prin HCL nr. 33/1999 cu modificările ulterioare, atestat prin HG nr 966/2002 cu modificările ulterioare conform anexelor parte integrantă din prezenta .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art.3  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Serviciul contabilitate ,impozite și taxe

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

              Presedinte de Ședință                                         Contrasemnează                                      

                      Micle Corina                                SECRETAR ORAȘ, Opriș Maria