HOTĂRÂREA NR.62 din 30 iunie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.62

                                                Din 30 iunie 2015

Privind aprobarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din satul Husia

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 30 iunie 2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar in suma de  5000 lei   din bugetul local, cap. 67.02.06 Servicii religioase,  Bisericii Ortodoxe din satul Husia pentru lucrari de constructie.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                         Barbur Traian                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria