HOTARAREA nr. 112 Din 30. 07. 2019

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                           HOTARAREA  nr 112

                                           Din  30. 07. 2019                            

Privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru conducerea sedintelor Consiliului local din luna august 2019

     Consiliul local al orasului Jibou

     Avand in vedere HCL nr 68/2017  privind aprobarea Regulamentului  de organizare  si functionare a Consiliului local

   Vazand  prevederile art 123  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

   In temeiul  prevederile art 139 (1,3) art 196 (1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                HOTARASTE

    Art 1 – In luna august 2019 sedintele Consiliului local  vor fi conduse de catre domnul consilier Stana Ioan  Romulus in calitate de presedinte de sedinta .

    Art 2- Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si doamna secretar.

    Art 3- Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Domnul consilier Stana Ioan Romulus  .

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR oras

  Muresan Augustin                                            Opris Maria