HOTĂRÂREA nr. 180 Din 19. 12. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA nr. 180

Din  19. 12. 2017

Privind completarea  art 1 din HCL nr. 149/31. 10. 2017 privind completarea  domeniului public de interes local cu  un imobil    situat  pe str. Stejarilor nr 175 cu date de carte funciara

         Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere

– expunerea de motive a d-lui Primar

– raportul nr 14.345 /12. 12. 2017 al biroului  urbanism și administrarea domeniului public şi privat, prin care se propune completarea  art 1 din HCL nr 149/31. 10. 2017 privind completarea  domeniului public de interes local cu  un imobil    situat  pe str. Stejarilor nr 175 cu date de carte funciară.

 Văzând prevederile HCL  nr. 149/31.10.2017 privind completarea  domeniului public de interes local cu  un imobil    situat  pe str. Stejarilor nr. 175 compus din teren în suprafață de 2150 mp și construcție  în suprafață de 80,52mp în vederea  extinderii și mansardării  construcției  pentru crearea de spații necesare prestării de servicii comunitare {spălătorie,băi,spații de birouri)_prin Proiectul “Abordare integrate a sărăciei și excluziunii  sociale în beneficiul  întregii comunități” Imobilul este înscris în CF  1143 cu nr top1159/12 proprietar actual fiind Statul Roman .

 – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local,

În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

În baza prevederilor art. 36  lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicată;

În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă  completarea art 1 din HCL nr 149/2017  cu date de carte funciară. Art 1 va avea următorul conținut

  “  Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou , Sectiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea  unui  imobil situat  pe str. Stejarilor nr 175 compus din teren  în suprafață de 2150 mp și construcție  în suprafață de 80,52 mp având elementele de identificare prezentate în anexa la prezenta  parte integranta a hotărârii. Imobilul este înscris în CF  1143 cu nr top 1159/12 , proprietar actual fiind Statul Roman. Dreptul de proprietate  va fi inscris în favoarea orașului Jibou , în administrarea Consiliului local Jibou .” Celelalte prevederi ale  hotărârii  rămân  neschimbate.

    Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art.3  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     Contrasemnează:

                MICLE CORINA                                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                                OPRIȘ MARIA