PROIECT DE HOTARARE pentru prestarea orelor de muncă aferente acordării ajutorului social

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea planului  de acţiuni de interes local pe  anul 2013 pentru  prestarea orelor de muncă aferente acordării ajutorului social

            Primarul orasului Jibou,

            Având în vedere raportul nr.5836 /2012 al comaprtimenului Protecţia mediului ;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de acţiuni de interes local pe  anul 2013  pentru prestarea orelor de muncă aferente acordării ajutorului social, conform Anexei care face parte integranta din proiectul de hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi în acest sens: Sav Ioan, Bolfă Anchidim şi Paskucza Szarita.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                         Secretar oras,

                                                                         Opris Maria