HOTĂRÂREA  nr.171

Din  28.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.171

Din  28.11.2022

privind  aprobarea documentatiei de urbanism : „ Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Plan Urbanistic Zonal pentru reglemantare si extindere Parc Industrial Jibou „ , pe teren  – proprietate privata , in suprafata de 3.78 Ha  situat in intravilanul Orasului Jibou , in partea sudica a Orasului (Zona Parc Industrial)

Consiliul local al orașului Jibou,

Avand in vedere  :

         –Referatul  de aprobare al  Primarului Orașului Jibou domnul ing.Dan Ghiurco;

        – Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism : Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Plan Urbanistic Zonal pentru reglemantare si extindere parc industrial Jibou;

-Raportul informarii si consultarii publicului   privind documentatia de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Plan Urbanistic Zonal pentru reglemantare si extindere Parc Industrial Jibou „ – etapa 1 inregistrata cu nr . 2992 / 07/03/2022;

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Raportul informarii si consultarii publicului   privind documentatia de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Plan Urbanistic Zonal pentru reglemantare si extindere Parc Industrial Jibou „ – etapa 2 inregistrata cu nr . 5438 / 07/03/2022;

-PUG al UAT Oraș Jibou – aprobat cu HCL nr. 68/26.05.2020 zona studiată se află în intravilanul Orasului Jibou, în zona de sud a localității.

Potrivit  art. 48 alin. (1)dinLegea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,H.C.L. nr. 68 / 26.05.2020.

Vazand prevederile  Legii nr 50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii republicata  cu modificarile si completarile ulterioare

           In temeiul art.129(2)lit b,c,d ,art   136, alin. (3) și alin. (8)  art 196  (1)  din        O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

          Art.1 Se aproba Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Plan Urbanistic Zonal pentru reglemantare si extindere Parc Industrial Jibou „ , pe teren  – proprietate privata , in suprafata de 3.78 Ha  situat in intravilanul Orasului Jibou, in partea sudica a Orasului (Zona Parc Industrial).

          Art.2  Se aproba perioada devalabilitate a documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ȘI EXTINDERE PARC INDUSTRIAL JIBOU „ pana la aprobarea  noului PUG .

          Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza   domnul primar si compartimentele de specialitate  urbanism ,cadastru  si agricol .

          Art.4  Prezenta se comunica cu

          -Domnul primar

          -Institutia Prefectului judetul Salaj

          -Comp.Urbanism ,cadastru. Agricol

          -Dosar  hotarari

          -Publicitate / mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

         PINTEA VICTOR                                 SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA