HOTĂRÂREA nr.37 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.37

Din 28 Martie 2017

privind aprobarea  Programului anual și al   Ghidului  solicitantului privind  regimul finanțărilor  nerambursabile de la bugetul local  acordare în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

           Consiliul local al oraşului Jibou ,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate  nr.3485 din 21.03.2017 al compartimentului investiții și contabilitate,

        -expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

          Potrivit prevederilor Legii nr.350/2005  privind regimul finantărilor  nerambrursabile  din fonduri publice  alocate  pentru  activități  nonprofit de interes general, a Legii nr 98/2016         privind achizițiile publice;

          În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit d, art.36 alin 6 lit( a) pct 1, 2,6 și art.45 alin(3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;                 

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă Programul Anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local aferente anului 2017 pentru domeniile cultura și educație, social, sport , potrivit anexei 1 parte integrantă din prezenta .

     Art.2  Se aprobă Ghidul Solicitantului,  privind  regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate  în baza  Legii nr.350/2005  potrivit anexei nr.2 parte integrantă din prezenta.

     Art.3 Se numesc doi consilieri membrii titulari în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare: Micle Corina și Țelea Mureșan Valentin și doi membrii supleanți, Petrean Doru și Țăran Daniel.Comisia se completează cu functionari publici cu atribuții în domeniu .

     Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează domnul Primar

     Art.5 Prezenta se comunică cu:

              -Instituția Prefectului județului Sălaj

              -Domnul Primar

              -Compartimentul Buget, Finanțe,Contabilitate , Impozite și taxe , Investitii

              -Dosar hotărâri/dosar de ședință

              -Mass-media

              -Persoanele prevazute la art 3

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                Micle Corina

              Muresan Augustin

             Csatlos Sandor

                semneaza trei consilieri:

                 micle corina

               muresan augustin

                csatlos sandor