HOTĂRÂREA NR.80 din 26 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.80

                                                Din 26 noiembrie  2013

Privind alocarea unor fonduri pentru  acordarea unor pachete cu alimente cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor cu pensie sub 600 de lei si cu probleme grele  privind viata si sanatatea

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 26 noiembrie  2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului privind  alocarea unor fonduri pentru  aordarea unor pachete cu alimente cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor cu pensie sub 600 de lei si cu probleme grele privind viata si sanatatea

– adresa nr.25/05.11.2013 a Sindicatului Liber a Pensionarilor Salaj;

– referatul nr.5464 /2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru  acordarea a 20 de pachete cu alimente in valoare de 38 lei/ pachet, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor cu pensie sub 600 de lei si cu probleme grele  privind viata si sanatatea

–    avizele nr. 5624 şi nr. 5625/25.11. 2013    ale  comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 760 lei din bugetul local pentru  acordarea a 20 de pachete cu alimente in valoare de 38 lei/ pachet, cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, pensionarilor cu pensie sub 600 de lei si cu probleme grele  privind viata si sanatatea.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Stejerean Liviu                                                                  SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria